• Free Delivery
 • 24 x 7 Support
 • 30 Days Return Policy

Splošni pogoji poslovanja

Pogoji

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine www.igefa.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Zakonu o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT), Zakonu o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS), Zakonu o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR),  na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za elektronsko poslovanje.

Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne trgovine www.igefa.si, pravice in obveznosti kupca ter urejajo poslovni odnos med prodajalcem/upravljavcem spletne trgovine in kupcem.

Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku oddaje spletnega naročila. Uporabnik je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi.

Podatki o podjetju

Naziv podjetja: INTER KOOP d.o.o.
Sedež podjetja: Zrkovska cesta 97
Davčna številka: SI76333582 (Davčni zavezanec)
Matična številka: 5480019000
Telefonska številka: 02 2504530
Elektronski naslov: info@igefa.si
Odgovorna oseba: Dušan Winkler
TTR pri DBS d.d.: SI56 1910 0001 0256 446
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče Maribor dne: 15.3.1991, št. 10356200

Področje veljavnosti

Za vse dobave, storitve in ponudbe prodajalca (prejemnika naročila), tudi za tiste iz prihodnje sklenjenih pogodb oz. poslov, v kolikor ni dogovorjeno drugače, odločajo oz. veljajo izključno spodaj omenjeni pogoji.Nasprotni trditvi kupca (naročnika) z opozorilom na njegove lastne pogoje poslovanja in nakupovanja se s tem oporeka. Temu sledeči pogoji dobave oz. dostave veljajo neodvisno od tega, ali pogodbena ponudba izhaja s strani kupca ali prodajalca. Očitne zmote, računske, tiskarske in pisne napake prodajalca ne obvezujejo.

Odstopanja od teh pogojev dobave oz. dostave in plačevanja so veljavna le tedaj, če jih prodajalec pisno potrdi. Neveljavnost posameznih pogojev ne vpliva na veljavnost drugih. Enako velja, če posamezni pogoji ne postanejo sestavni del pogodbe.

Obrazec za odstop od pogodbe si prenesete tukaj

Ponudba in sklenitev pogodbe

Ponudbe prodajalca so nasproti kupcem neobligatorične in neobvezujoče. Izjave o prejemu in vsa naročila potrebujejo za pravnomočnost pisno ali elektronsko potrditev prodajalca, razen če je pisna ponudba prodajalca nespemenjeno sprejeta. Kupcu izročene, ampak s strani prodajalca nepovratno podpisane kopije naročila ne veljajo kot potrdilo o naročilu.

Elektronska oblika je enaka pisni obliki.

V kolikor obstaja za kupca zakonita pravica do preklica, se sklene preko njegovega naročila in prejetja le tega s strani prodajalca najprej prosto veljavno pogodbeno razmerje. V tem primeru lahko kupec v roku 14 dni po prejetju blaga, pri njem pisno, brez navedbe vzrokov, izrazi preklic pri prodajalcu, ali blago brez navedbe vzrokov pošlje nazaj. K varstvu roka zadošča pravočasna oddaja na pošto ali drugemu špediterju.

Vračanje pošiljke poteka načeloma na odgovornost in stroške prodajalca, razen, če vrednost naročila dostavljenega blaga znaša do EUR 40,00 ali če pri višji ceni stvari, kupec v času preklica še ni opravil vračila ali plačal obroka. V tem primeru nosi stroške pošiljanja kupec, razen če pošiljanje blaga nazaj poteka zato, ker je bilo dostavljeno napačno ali pomanjkljivo blago.  

Cene

V kolikor ni določeno drugače, se mora prodajalec nasproti kupcem držati cen, ki jih vključujejo njegove ponudbe še 30 dni od njihovih datumov na ponudbi. Pomembne so cene, omenjene v potrdilu prodajalca o naročilu, s pribitkom zakonsko veljavnega in določenega DDV. Pri dogovoru o roku skladiščenja daljšega od štirih mesecev oz. 30 dni pri trgovcih, je prodajalec upravičen do tega, da medtem nastale stroške za nabavo, izdelavo, dostavo, montažo in podobno, vključno za stroške, nastale s spremembo zakona, posreduje kupcu v obliki povišane cene v ustreznem obsegu.

Če je v pisnem dogovoru o plačilu bila kupcu priznana pravica do plačila preko tekočega računa, potem je prodajalec - neodvisno od sklenjenih dogovorov - upravičen, da odpove popust, če se kupec z ostalimi zapadlimi terjatvami prodajalca nahaja na seznamu dolžnikov.

Zagon in montaža dostavljenega blaga gre v breme in na stroške kupca. Če določi in postavi prodajalec za le te storitve potrebne monterje, veljajo za potne stroške, stroške dela in čakanja, tiste cene delovne ure, ki veljajo v času sklenitve pogodbe. Pri izvedbi montaže mora kupec montažnemu osebju prodajalca na svoje stroške nuditi potrebno podporo.

Če prodajalec izrazi pripravljenost, da bo izven garancije vzel originalno pakirano neuporabljeno blago nazaj proti vračilu kupnine, mora naročnik (kupec) v ta namen nositi stroške v višini najmanj 10 % celotne cene, v kolikor prodajalcu ne utemelji manjše nastale škode.

V primeru napačnega naročila stranke, npr. z ozirom na dostavljeno količino ali dostavljen naslov, je prodajalec upravičen, da naročniku zaračuna tovorne stroške, ki so nastali z napačnim naročilom.

Vse cene se razumejo nanašajoč se na direktno opravljanje trgovskega posla brez koriščanja posrednikov kot so rešitve spletne trgovine in so označene izključno v evrih.

Cena dostave

Cene se razumejo, če ni določeno drugače, vključno z dostavo na dom v trgovsko običajni embalaži, znotraj R Slovenije. Majhne količine z vrednostmi naročila pod 100,00 EUR se lahko nefrankirano odpošljejo z železnico ali s paketno službo. Če so dostavljene na dom, si prodajalec pridružuje pravico, da zaračuna doplačilo za stroške prevoza v višini najmanj EUR 20,00.

Dobavni rok in čas storitve

Dobavni rok začne teči s sklenitvijo pogodbe. Če pred dobavo kupcu le ta v katerikoli točki zahteva kakšno drugo dobavo kupnega predmeta, potem se dobavni rok prekine in začne teči dobavni rok na novo ali lahko prodajalec določi dobavo drugače. V kolikor kupec prekliče dobavo, se preklic izvrši najkasneje v roku 3 mesecev. Če je rok prekoračen, je prodajalec upravičen, da zaračuna stroške skladiščenja v višini 7,50 EUR mesečno in stroške skladiščenja palet.

Prodajalec je upravičen, da prekorači neobvezujoče se dobavne roke do tri tedne. Šele potem ima kupec pravico, da prodajalcu postavi primeren dodatni rok. Dodatnemu roku mora biti dodana grožnja o prekinitvi.

Če je dobava nemogoča ali prekomerno otežena zaradi višje sile, uradnih ukrepov, zaradi mirovanja obratovanja, stavke ali podobnih okoliščin tudi pri dobaviteljih prodajalca, potem je prodajalec za čas trajanja ovire in njenega posledičnega učinkovanja prost obveznosti dobave oz.dostave. O nastopu takšnih dogodkov bo prodajalec nemudoma obvestil kupca. Ti dogodki dajajo prodajalcu pravico, da odstopi od pogodbe.

V primeru nedobave ali nezadostne dobave prodajalca s strani proizvajalcev, je prodajalec v celoti ali delno odvezan obveznosti dobave. To velja le tedaj, če je odredil potrebne (preventivne)ukrepe za nabavo blaga in če je proizvajalce pri tem skrbno izbral. V tem primeru se obvezuje, da bo na zahtevo odstopil njegove zahtevke proti dobaviteljem kupcu. Prodajalec je prav tako upravičen, da dobavo/dostavo oz. storitev odloži za čas trajanja ovire oz. jo prestavi na primernejši čas. Če ovira traja dlje kot tri mesece, je kupec po primerni določitvi dodatnega roka upravičen, da od še neizpolnjenega dela pogodbe odstopi. Če se dobavni/dostavni rok podaljša ali je prodajalec prost svojih obveznosti, lahko kupec zahteva zahtevek za odškodnino oz. nadomestilo škode le pod § 9 pod pogoji imenovanimi predpostavkami. Na imenovane okoliščine se lahko prodajalec sklicuje le tedaj, če je kupca o tem nemudoma obvestil.

Če mora prodajalec zagovarjati neupoštevanje obvezujočih se ter sprejetih rokov in terminov po 9 teh pogojev in obstajajo druge zakonske predpostavke za zamudo, ima kupec pravico do odškodnine oz. povrnitve škode zaradi zamude v višini 0,5 % za vsak prekoračen teden zamude, vendar skupno največ do 5 % računske vrednosti dobave in storitve, prizadete zaradi zamude.

Prodajalec je kadarkoli upravičen do delne dobave in delne izpolnitve, v kolikor je to dopustno za kupca.

Prehod odgovornosti

Odgovornost preide na kupca, takoj ko prodajalec odda pošiljko osebi ali ustanovi, določeni za izvršitev odpošiljanja oz. prejem blaga. V kolikor je pošiljanje brez zadolževanja prodajalca nemogoče, preide odgovornost s sporočilom o pripravljenosti odpošiljanja na kupca.Tudi pri dogovorjeni dostavi, prosti voznine, ali prosti montaže, preide odgovornost z izvršenim natovarjanjem ali predajo blaga na kupca. Zavarovanje se izvrši le na podlagi posebnga dogovora.

Garancija

 1. Prodajalec garantira podjetjem za čas enega leta od dneva dostave blaga, da je njegov produkt neoporečen (brez napak), sicer pa za čas dveh let. V kolikor je na blagu naveden rok uporabe, velja za čas garancije ta datum.

 2. Če se ne upoštevajo navodila prodajalca za delovanje ali vzdrževanje, če se opravljajo spremembe na produktih, izmenjujejo deli ali uporablja potrošniški material, ki ne odgovarja originalni specifikaciji, potem se pravice zaradi pomanjkljivosti/okvar produktov ne morejo uveljaviti.

 3. Garancija za rabljene kupne predmete je izključena, v kolikor ne gre za nakup potrošniškega blaga. V tem primeru znaša rok garancije 1 leto.

 4. Ugovore zaradi očitno pomanjkljivega ali očitno drugačnega stanja blaga ali zaradi dostave očitno drugega blaga kot naročenega, lahko kupec uveljavlja le nemudoma, oz. potem, ko je bila pomanjkljivost blaga očitna. Pomanjkljivosti, ki tudi pri skrbnem pregledu znotraj tega

 5. roka niso mogle biti odkrite, morajo biti prodajalcu pisno sporočene nemudoma po odkritju, najkasneje pa v roku 3 mesecev od prejetja dostavljenega predmeta.

 6. V primeru sporočila kupca, da produkti ne odgovarjajo garanciji, je jamstvo prodajalca najprej omejeno na odstop do zahtevkov oz. pravic, ki jih ima proti proizvajalcu. Prodajalec se zavezuje, da bo kupcu dal vse potrebne informacije za uveljavitev odstopnih zahtevkov oz. pravic o zadevanem pogodbenem razmerju do konkretnega proizvajalca.

 7. V kolikor proizvajalec garancijo odkloni ali sploh ne reagira, lahko prodajalec po svoji izbiri zahteva, da ali

 • bo poškodovan del ali naprava poslan na popravilo in izključno nazaj prodajalcu ali

 • bo kupec pripravil poškodovan del ali napravo in bo k njemu poslan serviser prodajalca, da bo opravil popravilo. Če kupec zahteva, da bodo garancijska dela opravljena na kraju, ki ga bo določil sam, lahko prodajalec ustreže tej zahtevi, pri čemer deli, ki spadajo pod garancijo ne bodo obračunani, medtem ko se dodatno nastali delovni čas in potni stroški prištejejo k standardnim stroškom prodajalca.

 1. Če je popravilo po primernem roku neuspešno, lahko kupec po svoji izbiri zahteva znižanje plačila ali odstopi od pogodbe.

 2. Če je popravilo z vrsto kupnega predmeta izključeno, ima kupec sprva pravico do nadomestne dostave blaga brez napake. Če le ta spodleti, lahko po izbiri zahteva znižanje plačila ali odstopi od pogodbe.

 3. Pod Sklopom "Garancija" določene pravice prodajalca ne veljajo za primer nakupa potrošniškega blaga.

 4. Jamstvo prodajalca za časovno in uporabnostno obrabo blaga je izključeno.

 5. Garancijske pravice zoper prodajalca pripadajo samo direktnemu kupcu in niso odstopljivi.

Lastninski pridržek

Do izpolnitve vseh zahtev (vključno z vsemi saldo zahtevki iz tekočega računa), ki prodajalcu pripadajo iz vsakega pravnega razloga proti kupcu, bodo prodajalcu zagotovljene varščine, ki jih bo na zahtevo po lastni izbiri opustil, v kolikor vrednost zahtevkov trajno preseže več kot 10 %.

Dobavljeno blago ostane do popolnega plačila kupne cene in vseh terjatev, ki jih ima ali jih v prihodnje pridobi prodajalec iz poslovne zveze s kupcom proti le temu, lastnina prodajalca.

Če je pridržano blago neločljivo zmešano ali pomešano z drugim blagom, potem pridobi prodajalec solastnino na enoviti stvari v deležu, ki odgovarja vrednosti pridržanega blaga v razmerju do vrednosti, ki odgovarja vrednosti s tem pomešanim blagom v času mešanja ali pomešanja. Z obdelavo in s predelavo pridržanega blaga pridobi prodajalec lastnino na novi stvari; kupec shrani le to za prodajalca.

Kupec mora blago, ki pripada prodajalcu, na njegovo zahtevo zavarovati v primernem obsegu proti običajnim tveganjem na njegove stroške in mu prepustiti zavarovalne pravice. Prodajalec je prav tako upravičen, da opravi zavarovalne premije v breme kupca.

Kupec je upravičen do nadaljnje odtujitve blaga, tudi blaga, izdelanega z mešanjem, pomešanjem, predelavo, obdelavo, samo v okviru njegovega poslovanja v skladu s predpisi. Nima pravice do drugih razpolaganj s tem blagom, zlasti ne do uporabe ali prenosa lastnine zavarovanja. Kupec odstopi že sedaj od vseh zahtevkov iz nadaljnje odtujitve pridržanega blaga. Od zahtev/terjatev iz odtujitve blaga, s katerimi je prodajalec z mešanjem ali pomešanjem ali iz tega z obdelavo ali predelavo izdelanega blaga, pridobil solastništvo, odstopi kupec prodajalcu že sedaj nujen delni znesek, ki ustreza/odgovarja solastniškemu deležu odtujenega blaga prodajalca. Če kupec odtuji blago, ki je lastnina ali solastnina prodajalca, skupaj z drugim blagom, ki ne pripada prodajalcu, za skupno ceno, potem odstopi kupec prodajalcu že sedaj nujen delni znesek te solidarne terjatve, ki ustreza ustreznemu deležu pridržanega blaga. Kupec je s pridržkom vsakokratnega preklica pooblaščen do izterjave odstopnega zahtevka oz. terjatve iz ponovne prodaje. Na zahtevo mora prodajalcu imenovati dolžnike odstopnih zahtevkov oz. terjatev, temu naznaniti odstop ali prodajalcu izročiti odstopno naznanilo/sporočilo. Dokler kupec izpolnjuje svoje plačilne obveznosti, prodajalec ne bo odstopil od pogodbe.

Pri posegu rubeža, varnostih ali drugih posegih do pridržanega blaga tretjih oseb, ki ležijo izven pravilnega poslovanja kupca, bo kupec opozoril na lastnino prodajalca in ga o tem nemudoma obvestil.

Pri ravnanju kupca, ki je v nasprotju s pogodbo - zlasti zamuda plačila - je prodajalec upravičen, da pridržano blago vzame nazaj in zahteva odstop izročitvenih zahtevkov kupca zoper tretjo osebo. Pri prejemu kot tudi pri rubežu pridržanega blaga s strani prodajalca ne gre za odpoved pogodbe.

Plačilo, plačevanje

V kolikor ni dogovorjeno drugače, je potrebno račune prodajalca plačati 30 dni po izstavitvi računa brez odbitka. V tem ne leži noben dogovor zapadlosti. Račun je zapadel takoj po prejemu. Prodajalec določi, na katere obremenitve bodo obračunani obroki kupca. Prodajalec je upravičen, kljub drugačezvenečim določilom kupca plačilu najprej prišteti starejše dolge in kupca obvestiti o vrsti izvršenega obračuna. V kolikor obstajajo že nastali stroški in obresti, je prodajalec upravičen, da zračuna najprej stroške, nato obresti in na koncu glavno terjatev plačila.

Plačilo velja za uspešno šele takrat, ko prodajalec razpolaga z vrednostjo. Nakazila, čeki ali menice bodo sprejete le po posebnem dogovoru in zaradi izpolnitve z izračunom vseh izterjatvenih in finančnih stroškov. Diskontiranje in prolongacije ne veljajo kot spolnitev.

Če se kupec ne drži dogovorjenega roka plačila, je prodajalec upravičen, od zadevanega trenutka naprej obračunati obresti v višini najmanj 8 odstotkov (pri potrošniških poslih z najmanj 5 %) od glavne obrestne mere. Obresti je potrebno nastaviti nižje, če kupec dokaže manjšo obremenitev; dokazilo višje škode s strani prodajalca je dopustno.

Če kupec po obvestilu o razpoložljivosti, s prevzemom kupnega predmeta ali z dajanjem naslova za razpošiljanje ali z izpolnitvijo njegovih plačilnih obveznosti ali pripravi dogovorjene varnosti zaostaja dlje kot 10 dni, potem je prodajalec po določitvi primernega dodatnega roka upravičen, da namesto zahtevane storitve iztoži prevzem in zahteva nadomestilo škode oz. odškodnino. V zadnjem primeru lahko prodajalec, ne glede na možnost, da uveljavi višjo dejansko škodo, zahteva 15 % prodajne cene kot odškodnino brez dokazila, razen, če kupec utemelji manjšo škodo.

Če so prodajalcu znane okoliščine, ki postavljajo pod vprašaj kreditno sposobnost kupca in nastopijo šele po sklenitvi pogodbe ali so bili znani brez lastne krivde šele po sklenitvi pogodbe, zlasti če pooblaščena kreditna institucija ne vnovči čeka kupca ali kupec prekine plačevanje, potem je prodajalec upravičen, da ves ostanek dolga označi kot zapadel, tudi če je prejel čeke ali menice s kasnejšo dospelostjo plačila. Prodajalec je v tem primeru poleg tega upravičen, da zahteva predplačilo ali položitev varščine. Zakonska odstopna pravica prodajalca ostaja nespremenjeno v veljavi.

Kupec sprejme dogovor o plačevanju na obroke za celotno kupno ceno. Prodajalec je upravičen, da le to uporabi za kritje vseh njemu pripadajočih zahtevkov. Če kupec pravočasno ne plača obroka, se celotna kupna cena smatra kot zapadla. V kolikor celotni ostanek dolga v takšnem primeru ne bo tokoj plačan, je prodajalec upravičen, da blago ponovno vzame v last, ne da pri tem pojasni odstop od pogodbe. Zakonska odstopna pravica prodajalca ostaja nespremenjeno v veljavi. Za primer uresničevanja odstopne pravice prodajalca, je lahko ugotovitev plačila uporabe in morebitne odškodnine/nadomestila za poškodbe, ki ga mora plačati kupec prodajalcu, obvezujoča tudi s cenitvijo in krajem cenitve, ki ju sproži in določi prodajalec. Plačilo uporabe in nadomestilo za poškodbe se izračuna v tem primeru iz razlike med prodajno in cenitveno ceno.

Če mora biti že izračunano naročilo kupca iz vzrokov, ki jih mora zastopati prodajalec, dostavljeno v delnih dostavah, potem velja za računski datum dostave datum zadnje delne dostave oz. se šteje datum dobropisa za obračunano, ampak nedostavljeno blago.

Kupec je upravičen do pobota samo, če so bili njegovi nasprotni zahtevki pravnomočno ugotovljeni ali nesporni. Do zadržanja je kupec upravičen samo zaradi nasprotnih zahtevkov iz istega pogodbenega razmerja.

Omejitev odgovornosti

Pravica kupca, da bi zahteval odškodnino oz. nadomestilo škode v primeru zamudne storitve prodajalca, z njegove strani zagovarjani nemožnosti storitve, pozitivne kršitve pogodbe, krivdnega ravnanja pri sklepanju pogodbe ali v primeru kaznivih dejanj prodajalca, je za primer malomarne in lažje malomarne kršitve nebistvenih pogodbenih obveznosti izključena.

V primerih:

 • lažje malomarne kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti in

 • namernih hudo malomarnih kršitev pogodbenih obveznosti z enostavnimi pomočmi izpolnjevanja (nezakoniti zastopniki ali vodilni uslužbenci) je jamstvo za tipično pogodbeno, po višini predvidljivo škodo, omejena.

Jamstvo za škodo, ki je bila povzročena s kršitvijo obveznosti iz dolžniškega razmerja, je v vsakem primeru izključena, razen če obstaja posebno zaupno dejansko stanje, naklep ali težje malomarno vedenje.

Zgoraj omenjene omejitve jamstva veljajo le za škodo, ki ne zadeva poškodovanje življenja, telesa ali zdravja.

Popravila

Pogoji dobave oz. dostave in plačila veljajo smiselno za vsa popravila v delavnicah prodajalca kot tudi popravila, ki so bila opravljena pri kupcu.

Uporabno pravo, sodna pristojnost in delna ničnost

Za te pogoje dostave in plačila in za vse pravne stike med kupci in prodajalci velja pravo R Slovenije. Uporabnost UN-kupnega prava (Združenih narodov) je izrecno izključena.

V primeru sporov je pristojno sodišče v Mariboru.

Za primer v sklopu "Omejitev odgovornosti" velja kot sodna pristojnost kraj konkretnega dobavitelja. Sicer velja kot sodna pristojnost lokalno pristojno sodišče kraja spolnitve v skladu s sklopom "Uporabno pravo, sodna pristojnost in delna ničnost" oz. lokalno pristojna sodišča prodajnih podjetij, ki so sklenila pogodbo, v kolikor je kupec popolni trgovec, pravna oseba javnega prava ali posebno javno-pravno premoženje. Prodajalec lahko vloži tožbo po svoji izbiri na sodišču, tudi če je zaradi višine pravdne vrednosti zanjo pristojno deželno sodišče.

Prodajalec shrani osebne podatke na podlagi Zveznega zakona o varstvu osebnih podatkov.

V kolikor je ali bo kakšno določilo v teh pogojih dobave in plačila ali kakšno določilo v okviru drugih dogovorov neveljavno, potem to ne bo vplivalo na veljavnost vseh ostalih določb ali dogovorov.